จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาทำทุ่นรองรับแพสูบน้ำดิบพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
จำนวนเงินงบประมาณ :
343,870.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
343,870.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.เอส.เอ.โกร-อัพ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 343,870.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เอส.เอ.โกร-อัพ เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
เลขที่สัญญา :
ปพย.19/64
วันที่ทำสัญญา :
18 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-24 13:24:11