จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสุไหงโกลก – (ตากใบ) – (สุคีริน) อำเภอสุไหงโกลก – แว้ง – ตากใบ – สุคีริน จังหวัดนราธิวาส
จำนวนเงินงบประมาณ :
37,450,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
37,450,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง / 31,297,500.-
2.หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ / 32,880,000.-
3.บจก.โยธาธนวัฒน์ / 32,900,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง / 31,297,500.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/28/2564
วันที่ทำสัญญา :
10 ก.พ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-20 14:22:55