จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพะเยา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา จำนวน 1 ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา 6 เดือน
จำนวนเงินงบประมาณ :
642,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
642,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.โทลเทิล วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 641,976.00บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.โทลเทิล วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่ตกลง 641,976.00บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
หนึ่งฤทัย ใจยา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 14:26:28