จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างบุคคลภายนอกผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑๐๔,๘๗๗ ขวด
จำนวนเงินงบประมาณ :
123,440.23 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
123,440.23 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค วอเตอร์ เสนอราคา ๑๒๓,๔๔๐.๒๓ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค วอเตอร์
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติ
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/24/2564
วันที่ทำสัญญา :
18 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 14:02:52