จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.3 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,685,700.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,680,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูวัฒน์ (ไม่ผ่าน เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน)
บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด 2,036,800.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง 2,228,000.00
บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด 2,278,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง 1,950,000.00
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด 2,080,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 2,193,500.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง 1,950,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/106/2561
วันที่ทำสัญญา :
25 พ.ค. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-11 09:32:11