จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพวง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านไร่ริมบึง หมู่ที่ 3 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
จำนวนเงินงบประมาณ :
138,824.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
138,651.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.วัฒนเสริมกิจ ราคาที่เสนอ 137,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.วัฒนเสริมกิจ ราคาที่เสนอ 137,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้บันทึก :
นางสุนทรี เทียนพลกร้ง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาชุมพวง 1/2564
วันที่ทำสัญญา :
22 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-21 12:08:16