จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาจอมทอง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายเลาก่อ แสงสรทวีศักดิ์ ม.8 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
355,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
322,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เชียงใหม่โฮมรีแพร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 322,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เชียงใหม่โฮมรีแพร์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางเปรมธิการ์ เพียงจันทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาจอมทอง 1/2564
วันที่ทำสัญญา :
17 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-23 12:18:49