จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวลำภู
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตประปาชุมชนห้วยบง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
จำนวนเงินงบประมาณ :
128,585.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
125,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 125,190.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่ตกลงจ้าง 125,190.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวพรทิพย์ วรรณประภา
เลขที่สัญญา :
2/2564
วันที่ทำสัญญา :
21 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-18 18:16:18