จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปะโคใต้ หมู่1,บ้านปะโคเหนือ หมู่2 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,634,790.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,634,790.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.อุดรณัฐกานต์ ก่อสร้าง 2,870,000 บาท
2.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 2,688,910 บาท
3.หจก.124 คอนสตรัคชั่น 3,209,358 บาท
4.บจก.อีโควอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 3,588,000 บาท
6.บจก.ต.พิชิตชัย 2,900,000 บาท
7.หจก.ครอบครัวเดียวกัน - บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 2,688,910 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 16:28:52