จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อ ส่งน้ำเสริมแรงดันบริเวณพื้นที่สูง (สนามบินนราธิวาส - ชุมชนโคกเคียน) พร้อมระบบสูบส่ง กปภ.สาขานราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
จำนวนเงินงบประมาณ :
25,252,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
24,917,090.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจ.ศรีไทยวารี ราคาที่เสนอ 16,650,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 16,692,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หจก.ไชยมนตรีพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 17,400,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บจ.เทคโนไลน์คอเปอร์เรชั่น ราคาที่เสนอ 19,435,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.ศรีไทยวารี ราคาที่เสนอ 16,650,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/32/2564
วันที่ทำสัญญา :
15 ก.พ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 16:07:54