จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองนิยม หมู่ 14 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
119,699.83 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
119,699.83 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 119,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 119,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขฯ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/30/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 16:13:52