จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ
จำนวนเงินงบประมาณ :
185,398.90 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
185,398.90 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก. ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 185,398.90 บาท
บจก. โปรเจค ไวส์ ราคาที่เสนอ 194,493.90 บาท
บจก. ไมท์ตี้ แพลน ราคาที่เสนอ 200,325.40 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก. ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-16 11:14:28