จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้งานในสนาม (สำหรับ กปภ.สาขา) จำนวน 5 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
133,750.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
133,750.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก. เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ราคาที่เสนอ 133,750.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก. เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ราคาที่ตกลง 133,750.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/10/2564
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 16:17:29