จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อชุดทดสอบวัดค่าความเป็นกรด - ด่างและปริมาณคลอรีนคงเหลือแบบจานเทียบสี ชนิด 3 จาน (pH AND RESIDUAL CHLORINE TEST KIT) จำนวน 2 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
42,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
42,800.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก. เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ราคาที่เสนอ 42,800.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก. เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ราคาที่ตกลง 42,800.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
PO 3000289871
วันที่ทำสัญญา :
4 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 16:18:52