จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม.พร้อมปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำและวางท่อเสริมแรงดัน สถานีจ่ายน้ำ นาหม่อม ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
17,655,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
17,655,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด 14,555,000.00
2.บริษัท เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด 15,799,620.00
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง 15,771,800.00
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวสหกิจ การก่อสร้าง 14,980,000.00
5.บริษัท โยธาธนวัฒน์ จำกัด 15,500,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด 14,555,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/25/2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-11 17:32:27