จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอุปกรณ์ขนาดอัตราการจ่ายสูงสุดไม่น้อยกว่า 2 กก./ชม. จำนวน 10 เครื่อง ให้กับกปภ.ข.6 (กรค.6)
จำนวนเงินงบประมาณ :
374,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
363,800.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 363,800.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/ซ.04/2564
วันที่ทำสัญญา :
21 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-14 16:19:07