จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ที่ 1-4 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
37,166,450.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
37,160,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด จำนวน 24,555,555.00 บาท
บริษัท มหาธนุ จำกัด จำนวน 23,000,000.00 บาท
บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด จำนวน 26,945,000.00 บาท
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด จำนวน 21,604,857.39 บาท
บริษัท สยามปทุมกรุ๊ป จำกัด 19/12/2563 จำนวน 27,865,500.00 บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 24,800,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ จำนวน 34,850,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง จำนวน 22,898,900.00 บาท
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 29,350,100.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 25,399,660.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด จำนวน 21,604,857.39 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 13:54:11