จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อส่งน้ำจากบริเวณสถานีสูบน้ำหนองผักกูด-สถานีผลิตน้ำกระจัน ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
33,833,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
33,830,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด จำนวน 33,789,000.00 บาท
บริษัท สยามปทุมกรุ๊ป จำกัด จำนวน 33,825,000.00 บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 33,820,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง จำนวน 33,820,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด จำนวน 33,750,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 13:58:28