จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,444,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,444,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท พร้อม วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,285,605 บาท
2.บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,350,000 บาท
3.บริษัท ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,390,000 บาท
4.บริษัท เอสเอสไอเค 2015 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,391,000 บาท
5.หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 1,440,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.บริษัท พร้อม วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,285,605 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 11:16:41