จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,444,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,444,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.PRPS Consortium ราคาที่เสนอ 1,386,720 บาท
2.บริษัท รักษ์น้ำ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,386,720 บาท
3.บริษัท ค้ำคูณ แมเนจเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,440,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.PRPS Consortium ราคาที่เสนอ 1,386,720 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 17:10:30