จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนเทศบาล 1 / 2 หมู่ 4 (ซอยโรงชอล์ค) ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
916,990.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
916,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด 739,500.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง 790,000.00
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 810,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 14:26:46