จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยโรงเรียนบ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
385,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
385,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ตี๋ธุรกิจ 382,000.00บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ตี๋ธุรกิจ
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/ 69 /2564
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 10:16:38