จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณพื้นที่ อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,000,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
999,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง 699,000.00 บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด 898,900.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 788,000.00
บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 22/12/2563 850,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 14:22:56