จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาฮี หมู่ 16 (สายคุ้มดอนบูด-ดอนกอก) ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย
จำนวนเงินงบประมาณ :
431,210.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
431,210.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ประจันตะเสนกรุ้ป
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ประจันตะเสนกรุ้ป ราคาที่เสนอ 431,210 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
บจก.ประจันตะเสนกรุ้ป ราคาที่ตกลง 430,000 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/23/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-16 08:52:34