จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างแผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางเข้าฝายน้ำลาย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย
จำนวนเงินงบประมาณ :
376,640.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
376,640.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ดาวแดงวิศวกรรม ราคาที่เสนอ 376,640 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ดาวแดงวิศวกรรม ราคาที่ตกลง 375,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-16 08:51:14