จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขานาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
จำนวนเงินงบประมาณ :
10,700,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
10,700,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 6,460,000.00 บาท
2.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 7,490,000.00 บาท
3.บจก.ศรีไทยวารี เสนอราคา 7,920,000.00 บาท
4.บจก.โยธาธนวัฒน์ เสนอราคา 8,000,000.00 บาท
5.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 เสนอราคา 8,346,000.00 บาท
6.หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น เสนอราคา 8,400,000.00 บาท
7.หจก.เทวสหกิจ การก่อสร้าง เสนอราคา 8,774,108.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.สินสุวรรณการโยธา
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/24/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-05 16:53:57