จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู - (ศรีบุญเรือง) - (นากลาง) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - ศรีบุญเรือง - นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู - (ศรีบุญเรือง) - (นากลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
10,700,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
10,700,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 9,095,000 บาท
2.หจก.ท่าพระ คอนสตรัคชั่น 10,500,000 บาท
3.บจก.ต.พิชิตชัย 8,990,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ต.พิชิตชัย 8,990,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 16:25:29