จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) อำเภอเมืองสกลนคร -กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
11,545,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
11,545,300.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก.ต.พิชิตชัย 8,300,000 บาท
2.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 8,399,500 บาท
3.บจก.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง - บาท
4.หจก.อึ้งแซเฮง 9,900,000 บาท
5.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 10,150,000 บาท
6.หจก.ท่าพระ คอนสตรัคชั่น 11,400,000 บาท
7.หจก.124 คอนสตรัคชั่น - บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ต.พิชิตชัย 8,300,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-18 17:37:42