จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันบริเวณสถานีผลิตน้ำเขื่อนแม่กวง พร้อมวางท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
22,886,230.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
22,886,230.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
๑. บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา ๑๔,๖๒๒,๒๒๒.๐๐ บาท
๒. บจก. ศรีไทยวารี เสนอราคา ๑๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. หจก. ไทยเจริญศรีสะเกษ เสนอราคา ๒๒,๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท หาดใหญ่นครก่อสร้าง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๖๒๒,๒๒๒.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 16:33:38