จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จัดซื้องานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก MM-01 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. สถานีจ่ายน้ำเขาสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
จำนวนเงินงบประมาณ :
498,620.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
470,800.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ไบนารี่ พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ จำนวน 470,800.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไบนารี่ พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ จำนวน 470,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแล้วเห็นว่า ถูกต้องตามเงื่อนไข ราคาที่เสนอนี้ไม่สูงกว่าวงเงินราคากลางที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้กำหนดไว้
ผู้บันทึก :
นางสาวอุทุมพร พันธุ์ทอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/16/2564
วันที่ทำสัญญา :
24 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-14 16:42:35