จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตราด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง บริเวณโรงเรียนบ้านดงกลางและวัดมัชฌิมวัน (วัดดงกลาง) หมู่ที่ 5 บ้านดงกลาง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
จำนวนเงินงบประมาณ :
555,302.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
555,302.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เอกสยาม การโยธา (2018) เสนอราคา 379,000
บ.แอลซีดี กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 380,000
บ.สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตัรคชั่น เสนอราคา 390,708
หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคา 500,000
หจก.สินทรัพย์การโยธา เสนอราคา 550,000
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เอกสยาม การโยธา (2018)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทตนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายคณัชฌา บุญมิตร
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 15:31:41