จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
5,529,760.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,520,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:43:52.145 ) 5,505,000.00 (ต่อรองราคาลงเหลือ 5,500,000 บาท) โดยคณะกรรมการพิจารณาผล
บริษัท สยามปทุมกรุ๊ป จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:04:30.336 ) 5,515,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:43:52.145 ) 5,505,000.00 (ต่อรองราคาลงเหลือ 5,500,000 บาท) โดยคณะกรรมการพิจารณาผล
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/87/2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-07 15:38:14