จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี-อ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
161,570.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
161,570.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รัตนชล วิศวกรรม จำกัด/161,000
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รัตนชล วิศวกรรม จำกัด/161,000
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
010/2564
วันที่ทำสัญญา :
20 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-30 16:21:02