จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยศาลเจ้า หมู่ 1 และ 18 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,103,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,100,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 10:40:19.897 ) 1,840,000.00
บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:41:22.883 ) 2,050,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 11:10:56.708 ) 2,192,000.00
บริษัท ชัยชนะ ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:20:55.108 ) 2,300,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:45:08.739 ) 2,478,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด ( เวลาเสนอราคา 16:05:23.859 ) 2,999,888.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 10:40:19.897 ) 1,840,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/66/2564
วันที่ทำสัญญา :
6 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 11:34:01