จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วางท่อขยายเขตประปา ซอยถนนเชื่อมหลังวัดมาบตาพุด
จำนวนเงินงบประมาณ :
218,077.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
193,948.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ส.สมหมาย
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ส.สมหมาย
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.031/2564
วันที่ทำสัญญา :
22 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-30 14:48:36