จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง วางท่อขยายเขตประปา ถนนมาบยาซอย 4 เชื่อมหมู่บ้านอำพร
จำนวนเงินงบประมาณ :
415,495.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
378,986.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ก้าวยอด เอ็นจิเนียริ่ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ก้าวยอด เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.030/2564
วันที่ทำสัญญา :
22 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-30 13:54:20