จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ไปยังถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม (น.คลองพน) ตำบลคลองพน อำเภอ คลองท่อม จังหวัดกระบี่
จำนวนเงินงบประมาณ :
7,757,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,757,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพันธ์การโยธา 4,270,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง 4,650,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา 4,780,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยมนตรีพาณิชย์ 4,800,000.00 บาท
5. บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด 5,012,000.00 บาท
6. บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5,042,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพันธ์การโยธา 4,270,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/23/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-05 09:52:53