จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปาให้ นายพีระพงษ์ มีเบ้า วางท่อเข้าโครงการ ป.รุ่งเรืองทรัพย์ 2
จำนวนเงินงบประมาณ :
114,260.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
103,429.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.034/2564
วันที่ทำสัญญา :
3 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-27 15:23:33