จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2564 กปภ.สาขาปราณบุรี (สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
จำนวนเงินงบประมาณ :
7,062,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,062,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป 5,225,000.00
บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด 5,850,000.00
บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด 6,600,000.00
บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด 5,402,430.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 14:30:09