จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากบินทร์บุรี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านโนนคูณ หมู่ 17 – บ้านท่าข่อย หมู่ 14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
649,545.96 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
645,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก.สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์คอนสตรัคชั่น ราคา 411,250.00 บาท
2.หจก.งามประดิษฐ์ คอนสตรัคชั่น ราคา 434,000.00 บาท
3.บจก.แอลซีดี กรุ๊ป ราคา 460,000.00 บาท
4.หจก.พรรณารวมกิจ ราคา 472,750.00 บาท
5.บจก.เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส ราคา 495,799.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์คอนสตรัคชั่น ราคา 411,250.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวปรียานุช ศรีรินทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.กบ.07/2564
วันที่ทำสัญญา :
3 ก.พ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 10:29:31