จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองบัวแดง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานและดูแลสวนสนามหญ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
179,760.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
179,760.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติในงานดังกล่าว และราคาที่เสนอไม่เกินราคากลางที่กำหนด
ผู้บันทึก :
นางสาวมัณฑนา ชานนต์เมือง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาหนองบัวแดง/2/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-26 16:56:52