จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาจัตุรัส
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าหมู่บ้าน บ้านตาเนินหมู่ที่ 1 และบ้านเนินทองหมู่ที่ 10 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส
จำนวนเงินงบประมาณ :
216,889.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
216,889.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วน วัฒนเสริมกิจ ราคาที่เสนอ 216,500.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.วัฒนเสริมกิจ ราคาที่ตกลงจ้าง 216,500.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ไม่เกินวงเงินที่กำหนดและถูกต้องตามเงื่อนไข
ผู้บันทึก :
บัณฑิตา พัฒนเอกวงศ์
เลขที่สัญญา :
3/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-26 15:15:58