จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,223,910.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,223,910.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 1,654,000.00 บาท
2.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,847,300.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,899,250.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 1,900,000.00 บาท
5.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 1,930,280.00 บาท
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ราคาที่เสนอ 2,150,000.00 บาท
7.บจก.ครอบครัวเดียวกัน ราคาที่เสนอ 2,500,000.00 บาท
8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย ราคาที่เสนอ 2,816,998.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 1,654,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 17:34:46