จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
161,591.40 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
161,591.40 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 161,591.40 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ปาสาณพงศ์ ราคา ที่เสนอ 161,591.40 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค 83/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-23 15:55:13