จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)
จำนวนเงินงบประมาณ :
10,603,700.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
10,603,700.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคา 10,550,200.-บาท
บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 10,578,020.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคา 10,518,100.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 16:44:18