จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
จำนวนเงินงบประมาณ :
370,391.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
247,400.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ราชวงศ์ธน ราคาที่เสนอ247,400 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ราชวงศ์ธน ราคาที่ตกลงจ้าง 247,400 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
น.ส.สุกัลยา เกิดทอง
เลขที่สัญญา :
ปข.1/2564
วันที่ทำสัญญา :
26 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-13 15:36:08