จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,547,976.52 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,547,976.52 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก.เอเพ็ค ซินเนอยี่ ราคาที่เสนอ 2,547,976.52
2.บจก.เจบี ซัคเซส ราคาที่เสนอ 2,587,432.98
3.บจก.โปรซี เทคโนโลยี ราคาที่เสนอ 2,617,784.10
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เอเพ็ค ซินเนอยี่
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 12:43:08