จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อ S ขนาด 350 มม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง กปภ.สาขาพัทยา (พ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
333,700.90 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
333,700.90 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท เอส.เอ.โกร-อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 333,700.90
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท เอส.เอ.โกร-อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 333,700.90
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
เลขที่สัญญา :
ปพย.14/64
วันที่ทำสัญญา :
30 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-13 11:23:58