จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงข่อย หมู่ 3 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนเงินงบประมาณ :
8,502,220.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,502,220.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด/ 4,970,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ/ 7,820,000.00 บาท
หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง/ 6,767,750.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด/ 4,970,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 15:29:06