จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
จำนวนเงินงบประมาณ :
23,338,840.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
23,338,840.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด/ 19,800,000.00 บาท
บริษัท สยามปทุมกรุ๊ป จำกัด/ 22,838,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง/ 21,100,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ/ 22,520,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด/ 19,800,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-05 16:08:46